Podatek na zasadach ogólnych – na czym polega?

Na koniec roku każdy z przedsiębiorców musi rozliczyć się z podatku dochodowego, który jest obowiązkowym świadczeniem finansowym na rzecz państwa i uzależniony jest od osiągniętego dochodu.
Osoby fizyczne podlegają jednej z czterech form opodatkowania zaś osoby prawne podlegają podatkowi liniowemu.

Ile wynosi podatek dochodowy?

Podatek na zasadach ogólnych jest najpopularniejszą formą opodatkowania, a jego wysokość obliczana jest jako procent od dochodu.
Wyróżnić można dwie stawki podatku:
– 18% – jeżeli dochody wynoszą mniej niż 85 528 zł,
– 32% – jeżeli dochody przekraczają 85 528 zł.

Zalety podatku na zasadach ogólnych

Do podstawowych zalet dochodu na zasadach ogólnych należą:
– możliwość korzystania ze wszystkich ulg podatkowych,
– możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem,
– kwota wolna od podatku.
Właściciel firmy wybierający podatek na zasadach ogólnych zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Księgi te są przejrzystą tabelą zestawiającą przychody oraz koszty. W księgach tych zawarte są daty poniesienie wydatku, otrzymanie towaru, uzyskanie przychodu oraz zestawienie sprzedaży, a także dane kontrahentów opisy zdarzeń gospodarczych oraz różne uwagi i komentarze. Każde zdarzenie zawarte w księdze ma swój przyporządkowany numer.

Zaliczka na podatek dochodowy a podatek

W roku wypłacane są zaliczki na podatek dochodowy, które można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie, a o częstotliwości robienia wpłat poinformować trzeba Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za konkretny rok.
Podatek jest to jedna zsumowana kwota wyliczana za cały rok podawana w zeznaniu rocznym.

Kwota wolna, zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku przy rozliczeniu rocznym jest równa 8000 zł natomiast kwota zmniejszająca podatek wynosi:
– 1360 zł – dla podstawy opodatkowania 800 zl,
– 1360 zł – dla podstawie 8000 zł i 13000 zł,
– 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania 13 000 i 85 528,
– 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania 85 528, 127 000,
– 0 zł – dla podstawy opodatkowania powyżej 127 000.
Podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
– w przypadku podatników mających dochody mniejsze niż 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł na rok,
– podatnicy, których dochody są większe niż 85 528 zł nie mają możliwości pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek

Jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

Właściciel firmy, który korzysta z zasad ogólnych opodatkowania zobowiązany jest do ustalenia podstawy podatku, którym jest przychód zmniejszony o poniesione koszty.
Ogólny wzór do wyliczania podatku na zasadach ogólnych przedstawia się następująco:
– w pierwszym progu podatkowym: 17% × podstawa opodatkowania –kwota zmniejszająca podatek,
– w drugim progu podatkowym: kwota przychodu + (podstawa opodatkowania – 85 528) × 32%.
Wyliczony podatek jest pomniejszony o zaliczki na podatek. Jeżeli w ciągu roku właściciel firmy wypłaci więcej zaliczek niż wyniesie podatek uzyska on zwrot w zeznaniu. Jeżeli znów suma zaliczek wyniesie mniej niż podatek, wówczas trzeba będzie dopłacić tą różnicę.

Terminy w jakich trzeba opłacić zaliczki na podatek

Podatek na zasadach ogólnych opłaca się co miesiąc lub co kwartał. Przedsiębiorca musi zadbać o to by do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczonym okresie uiścić zapłatę. Według tej zasady podatek za marzec powinno się opłacić do 20 kwietnia.
Jeżeli zaliczka na podatek na zasadach ogólnych opłacana jest co kwartał należy wpłacić ją do Urzędu Skarbowego w każdym miesiącu następującym po danym kwartale:
– pierwszy kwartał – do 20 kwietnia,
– drugi kwartał – do 20 lipca,
– trzeci kwartał – do 20 października,
– czwarty kwartał – do 20 stycznia.
Przedsiębiorca o zamiarze kwartalnego rozliczania podatku musi zawiadomić Urząd Skarbowy na początku roku w terminie nie dłuższym niż do 20 lutego bieżącego roku.
Forma opodatkowania na zasadach ogólnych nie wymaga składania formularzy w ciągu roku należy tylko złożyć PIT – 36 po zakończeniu każdego roku podatkowego nie dalej niż do 30 kwietnia.

Redakcja e-project24.pl