Jakim rodzajem spółki jest spółka kapitałowa oraz spółka kapitałowa w organizacji?

W spółce kapitałowej najważniejszy jest majątek spółki, czyli jej kapitał. Jest to najczęściej spotykana forma prawna podmiotów gospodarczych, którą wykorzystuje się do prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Spółka kapitałowa jest spółką prawa handlowego. Działalność spółki w głównej mierze nie jest oparta na wspólnikach lecz na kapitale spółki. Duże przedsiębiorstwa wykorzystują formę prawną spółki do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Zarówno kapitał jak i skład osobowy w spółkach kapitałowych jest zmienny. Za sprawy spółki odpowiedzialnie są odpowiednie organy, a nie jej wspólnicy. Do spółek kapitałowych zaliczamy następujące spółki prawa handlowego: spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka kapitałowa w organizacji jest etapem przejściowym pomiędzy zawiązaniem spółki a jej wpisem do rejestru.

W kodeksie spółek handlowych znajdziemy przepisy prawne regulujące organizację, łączenie, tworzenie, funkcjonowanie, podział, a także przekształcenie spółek kapitałowych. Wszystkie te przepisy dzielimy na przepisy ogólne oraz przepisy, które regulują poszczególne spółki kapitałowe, przepisy mówiące o łączeniu się, podziale oraz przekształceniu spółek, a także przepisy dotyczące spółek kapitałowych jak Kodeks cywilny. Przepisy ogólne odnoszą się do wszystkich spółek, które regulują poszczególne kwestie jak: wkłady niepieniężne wnoszone przez wspólników na kapitał zakładowy, rozwiązanie spółki przez sąd czy spółka kapitałowa będąca w organizacji. Spółkę kapitałową zakładają zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy zakładają biznes cechujący się wysokim ryzykiem biznesowym. Przedsiębiorca decyduje o formie prawnej prowadzonej działalności. Może on zdecydować się na najłatwiejszą formę jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli decydujemy się na prowadzenie działalności wraz ze wspólnikami warto w tym przypadku zdecydować się na założenie spółki. Najprostszą metodą są spółki osobowe takie jak: jawna, cywilna, czy też partnerska. Najważniejszą różnicą pomiędzy spółka osobową, a kapitałową jest to że, posiada ona osobowość prawną. W ten sposób będąc odrębnym przedmiotem samodzielnie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna, to najbardziej złożona forma spółek na rynku polskim. Jej wkład własny musi wynosić nie mniej niż 100 000 zł. Umowę spółki pod rygorem nieważności należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Jako spółka posiadająca charakter prawny zobligowana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Spółkę akcyjną reprezentuje zarząd spółki. Natomiast rada spółki powołuje jej członków. Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy spółką akcyjną a innymi spółkami to sposób w jaki pozyskuje swój kapitał. Spółka może pozyskiwać kapitał zarówno z giełdy papierów wartościowych jak i dzięki sprzedaży obligacji. Akcjonariusze spółki nie płacą własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Tego typu forma prowadzenia działalności zalecana jest w głównej mierze wielkim przedsiębiorstwom, ogromnym korporacją, czy też ze względu na charakter prawno-podatkowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej powszechnym rodzajem spółki kapitałowej, który występuje na polskim rynku. Współwłaściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Gdyby doszło do egzekucji należności wierzyciel ma pełne prawo do pobrania należności z majątku spółki, która z kolei jest określona wysokością kapitału zakładowego. Wszystkie powyższe przepisy muszą być zawarte w formie pisemnej. Wspólnicy spółki zawierają umowę w formie aktu notarialnego.

Redakcja e-project24.pl