Nagana w pracy – za co można ją dostać i jakie są jej konsekwencje?

Otrzymanie nagany w pracy nie jest niczym przyjemnym ani dla pracownika ani dla osoby, która ją wydaje. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których upomnienie dla pracownika jest jedyną możliwą opcją. Otrzymanie nagany jest zazwyczaj ostatecznością i ostatnim ostrzeżeniem przed ewentualnym zwolnieniem dyscyplinarnym.

Nagana w pracy – za co można ją otrzymać?

Osoby, które dostały zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mają szereg praw i obowiązków. Niedopełnienie lub poważne zaniedbanie obowiązków zawodowych to jeden z powodów, dla których pracodawca może nałożyć na podwładnego naganę. Niektórzy pracownicy w nieco butny sposób podchodzą do pewnych spraw zawodowych mając całkowitą pewność, że prawo ich chroni. Oczywiście, że zatrudniony pracownik objęty jest ochroną prawną, ale to wcale nie daje mu zielonego światła do nieprzestrzegania wytycznych zarządzonych przez pracodawcę.

Upomnienie lub naganę można dostać za zachowania, które w miejscu pracy są absolutnie nieakceptowalne. Należą do nich brak poszanowania procesu pracy, złamanie regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, notorycznie spóźnienia, a także stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub ich spożywanie w miejscu pracy. Naganę może otrzymać każdy pracownik, który nie szanuje etyki pracy i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

Czy od nagany od pracodawcy można się odwołać?

Otrzymanie nagany od pracodawcy powinno być dla pracownika pewnego rodzaju ostrzeżeniem i motywacją do zmiany zachowania. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których pracownik może uznać, że nałożona na niego kara jest niesprawiedliwa. W takim przypadku pracownik ma możliwość odwołania się od decyzji, z którą się nie zgadza. Pracodawca nakłada na pracownika naganę w formie pisemnej i w takiej samej formie pracownik może się od niej odwołać.

Odwołanie od decyzji pracodawcy w sprawie nałożenia kary na pracownika można złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania nagany. Następnie pracodawca ma 14 dni na odpowiedź i ustosunkowanie się do wniosku złożonego przez pracownika. Jeśli pracodawca uzna, że wniosek pracownika o odroczenie nagany jest bezzasadny, musi sam uargumentować swoje stanowisko na piśmie. Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, pracownik ma prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Nagana dla pracownika – konsekwencje

Pracodawca może zastosować wobec swojego pracownika trzy formy kary za zawodowe przewinienia. Wyróżnia się wśród nich upomnienie dla pracownika, naganę oraz karę pieniężną. Pracodawca, który chce ukarać pracownika jest zobowiązany do przestrzegania pewnego schematu. Nagana musi zostać sporządzona w formie pisemnej i nie później niż 3 miesiące od zaistniałej sytuacji.

Jako, że nagana musi zostać sporządzona w formie pisemnej, dokument ten zostaje przechowywany w aktach pracownika – stąd też częste określenie „nagana z wpisaniem do akt”. Na szczęście dla pracownika, informacja o naganie nie pozostaje w jego aktach do końca życia. Według przepisu Kodeksu pracy, karę uważa się za przedawnioną, a informacja o nadaniu nagany znika z akt pracownika po roku nienagannej pracy. Pracownik może złożyć wniosek o uznanie kary za niebyłą przed upływem roku. Z kolei pracodawca może z własnej inicjatywy uznać, że kara zostaje anulowana i zarządzić wcześniejsze usunięcie odpisu nagany z akt pracownika. Oczywistym warunkiem jest jednak zauważalna poprawa jakości pracy pracownika.

Redakcja e-project24.pl